Toprak ve Toprak Erozyonu (Konu Anlatımı)

2011-04-29 23:21:00

 


http://devkazani.files.wordpress.com/2009/02/toprak-ve-toprak-erozyonu-pptminimizer.jpg
Bugün insanlığın geleceğini tehdit eden doğal ve beşerî faktörlerin etkisiy­le oluşan erozyon katı yeryüzünün dış kuvvetlerle (su rüzgar v.b.) veinsanla­rın çeşitli etkinlikleri sonucu aşınması ve bu aşınım malzemelerinin başka yerle­re taşınması olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak erozyon doğal erozyon ve hızlandırılmış erozyon olarak iki grup altında incelenmektedir. Bunlardan do­ğal erozyorı (normal erozyon jeolojik erozyon) yararlı bir olaydır. Bu olayla top-
rağın verimsizleşen üst kısmı taşınırken dipteki ana kayadan daha genç topra­ğın oluşmasına imkân hazırlanmaktadır. Bunun için normal erozyon zararlı ve afete dönüşebilecek bir olay olarak görülmemektedir.

Zararlı olan ve afet boyutuna ulaşan erozyon doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi yamacın doğal profilinin bozulması ve arazinin yanlış kullanımı gibi insanın çeşitli etkinliklerine bağlı olarak oluşanhızlandırılmış erozyon veya toprak erozyonudur.

Toprak yeryüzünü kaplayan kayaların ve organik maddelerin aşınma ve aynşma ürünlerinin karışımından oluşan üzerinde ve içinde çok sayıda canlıyı barındıran ve onlara besin sağlayan bir ortamdır. Ancak normal kalınlıkta bir toprağın oluşabilmesi için binlerce yılın geçmesi gerekir. Bunun için mevcut top­raklarkorunması gereken çok önemli bir doğal kaynaktır. Toprağın insanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak bir yerde kullanılmayacak kadar azalması veya tamamen yok olması orada yaşayanlar için bir afet başlangıcıdır. Bir yerde eroz­yonun başlamasıyla birlikte; ekolojik denge bozulur üretim düşerzamanla kıtlık ve açlık başlar diğer doğal afetler hızlanır ve orada yaşam imkansızlaşır başka yerlere göç başlar.

Bugün dünyanın birçok yerinde özellikle de kurak veyankurak bölgeler­de yer alan gelişmekte olan ülkelerde insanların çeşitli etkinlikleri nedeniyle yaşanan erozyon sonucunda kıtlık ve açlık yaşanmakta gıdasızlıktan hastalık­lar artmakta toplu insan ve hayvan ölümleri olmaktadır (Şekil 125).

Türkiye erozyona karşı hassas bir bölgede yer almaktadır. Bu nedenle top­raklarının %66'sı erozyon tehdidi altındadır ve buralarda çeşitli derecelerden erozyon görülmektedir. Bunun için ülkemizde yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel olan doğal ve beşerî etkenlere bağlı olarak oluşan afetlerin en önem­lilerinden birisi de toprak erozyonudur denilebilir(Tablo 33). NASA'nın yaptı­ğı bir araştırma bu durumu açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Buna göre ge­rekli önlemler alınmadığı ve erozyon bu hızla devam ettiği takdirde Türki­ye'nin büyük bir bölümü 55 yıl sonra çöl olacaktır

608
0
0
Yorum Yaz